Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Segurantis

*in opdracht van de auteur en oprichter Dimitri Vincent Neutiens (hierna referenend als DVN)

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Segurantis – DVN en collega’s, zoals deze beschikbaar is gesteld door Segurantis – DVN en collega’s. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Segurantis – DVN is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Segurantis – DVN.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Segurantis – DVN en collega’s te mogen claimen of te veronderstellen.

Segurantis – DVN streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden. De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Segurantis – DVN en collega’s aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wij stellen ons niet aansprakelijk voor fouten die door toedoen van onjuiste of onvolledige informatie zijn aangebracht. Wij werken met derde partijen die voor hun handelingen een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. Deze derde partijen hebben een juridisch team om betwistingen uit te klaren.

Segurantis – DVN en collega’s treden steeds op als tussenpersoon en aanspreekpunt en trachten geïnteresseerden op een zo goed mogelijke manier te helpen. Wederzijds respect is de basis. Bij het verspreiden van onjuiste of schadelijke informatie ten opzicht van Segurantis – DVN en collega’s (publiek – via sociale media – of andere media-kanalen) zal er kordaat en krachtig gereageerd worden via juridische weg voor de rechtbank van Orihuela – Alicante.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Laatste update @2021 augustus door Dimitri Vincent Neutiens (ref. DVN)

Delen