Disclaimer

Disclaimer voor Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens
Op deze pagina vindt u de disclaimer van Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens, zoals deze
beschikbaar is gesteld door Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens. In deze disclaimer geven wij
aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.
Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert,
verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website
alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens is het niet
toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het
intellectueel eigendom berust bij Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens.
Geen garantie op juistheid
Indien van toepassing:
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke
weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn
als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel
overeenkomst met Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens te mogen claimen of te veronderstellen.
Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht
ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of
onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te
wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Segurantis –
Dimitri Vincent Neutiens aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites
staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.
Wijzigingen
Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van
Segurantis – Dimitri Vincent Neutiens op deze pagina.
Deze disclaimer is gegenereerd op disclaimerwebsitevoorbeeld.nl

Delen
error: Content is protected !!