Het model 714 – Aangifte vermogen

Het model 714 – Aangifte vermogen

Voor wie geldt deze verplichting?

De vermogensbelasting of model 714 belast het totale vermogen van een belastingbetaler als deze een bepaalde waarde overschrijdt. Dat wil zeggen de waarde wereldwijd van alle activa en rechten van economische inhoud die eigendom zijn van de natuurlijke persoon. Voor deze berekening moet rekening worden gehouden met de inhoudingen zoals lasten die de waarde ervan kunnen verminderen, evenals met de persoonlijke schulden of verplichtingen waarop dit van toepassing is.

Periode van aangifte is tussen 7 april tot en met 30 juni, ongeveer hetzelfde als model 100. Voor de toepassing van de eerste grens voor uw verplichting moet er rekening mee worden gehouden of de vastgestelde heffingsgrondslag gelijk is aan of kleiner is dan het vastgestelde vrijgestelde minimum, doorgaans 700.000 euro of de bovengenoemde vrijstelling die door de Autonome Gemeenschappen is goedgekeurd voor haar inwoners. Bijvoorbeeld Aragon hanteert een grens van 400.000 euro, in de Valenciaanse communauteit is dat 600.000 euro.

  • Om tot deze totale som te komen zijn er ook aftrekposten. Zo mag u de hoofdwoning In Spanje tot een maximale waarde van 300.000 euro in mindering brengen, dat wil zeggen, als uw vaste woning een waarde heeft van 500.000 euro, draagt ​​u slechts 200.000 euro bij aan de heffingsgrondslag.
  • Sommige beleggingen zoals pensioenregelingen, PPA’s, ondernemingsplannen en collectieve verzekeringscontracten zijn ook niet opgenomen in de belastbare grondslag van het 714-model.
  • De bezittingen en rechten die uw ondernemingsvermogen vormen en uw belangrijkste inkomstenbron vormen, worden wel meegenomen.
  • Ook bepaalde kunstwerken en antiek moeten meegeteld worden (artikel 4.3 van Wet 19/91), hoewel er ook vrijgestelde bedragen zijn.

Kortom, is uw vermogen hoger dan de vrijgestelde grens (doorgaans 700.000 euro), rekening houden met het in mindering brengen van de eigen Spaanse hoofdwoning, dan zal u model 714 moeten indienen.

Wat kan Segurantis voor u betekenen?

Wij kunnen u verschillende types van woonstverzekeringen aanbieden met basisdekkingen tot het verzekeren van waardevolle kunstitems in uw inboedel.

Leesbaarheid:

Delen